Home >> Databáze projektů

  Revitalizace vnitrobloku Petržílkova x Nušlova

Garant projektu: MČ Praha 13
Popis projektu: Předmětem projektu je obnova sídelního celku veřejné zeleně, rozšíření zelených ploch ve vnitrobloku sídliště z 90.let jako adaptační opatření na současné klimatické změny. Ve vnitrobloku je velké množství betonových a asfaltových nepropustných ploch. Dětská hřiště a sportoviště neodpovídají dnešním potřebám, mobiliář, sportovní a herní prvky jsou zastaralé. Je třeba přeložit některé cesty tak, aby vyhovovaly provozu ve vnitrobloku. Zpevněné plochy jsou poškozené a některé výsadby také potřebují obnovit. V současnosti jsou ve vnitrobloku 4 sportovní hřiště s asfaltovým povrchem, 1 dětské hřiště, odpočinková zóna a pěší zóna. Zeleň ve vnitrobloku je řešena dle původního projektu Ing. Iva Obesteina. Revitalizace vychází z této koncepce.
Snaha je zachovat stávající funkční celky zeleně, ale zmodernizovat je a zvýšit parkové a odpočinkové plochy na úkor betonových monolitů a asfaltových ploch. Dvě asfaltová sportovní hřiště budou zrušena a nahrazena nezpevněnou plochou s vysokou retencí. Zbylé dvě budou opatřena propustným pryžovým povrchem a novým sportovním náčiním.
Dětské hřiště bude rozšířeno o okolní plochy zeleně, o nové herní prvky, odpočinková zóna v blízkosti školy bude uzavřena z důvodu bezpečnosti a pořádku, také bude doplněna o nový mobiliář. V centrální části s alejí jírovců vzniknou nové parkové plochy určené ke krátkodobé rekreaci obyvatel. Na pěší zóně budou vybourány betonové monolity. Bude zde vysazeno nové stromořadí s podsadbou květin trvalek a na obou koncích pěší zóny budou vysazeny další vzrostlé stromy – platany. Pěší zóna bude opatřena novou dlažbou a moderním mobiliářem.
Díky realizaci tohoto projektu dojde nejen k obnově vybavenosti vnitrobloku, ale také k výraznému snížení rozlohy zpevněných ploch, k novým výsadbám dřevin a květin, k lepšímu uspořádání cest. Realizace bude mít pozitivní dopad na kvalitu životního prostředí obyvatel a zároveň eliminuje negativní dopad klimatické změny ve městě. Realizace lze rozdělit na etapy. Občané dlouhodobě projevují velký zájem o revitalizaci svými dopisy i na veřejném projednání. Žádosti o dotace na realizaci podáváme již od roku 2014.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Vnitroblok při ul. Petržílkova a Nušlova, Praha 13, Nové Butovice, Plochy jsou ve správě odboru životního prostředí, tudíž komplexní péče o vnitroblokouvou zeleň je hrazena z rozpočtu odboru životního prostředí ÚMČ Praha 13.
Dotčené parcely a majetkoprávní vztahy:
Zájmové území se nachází na pozemcích, v k.ú. Stodůlky, p.č. 2780/85, 2750/104, 2750/110, 2750/112, 2750/113, 2750/114, 2750/115, 2750/116, 2750/117, 2750/118, 2750/119, 2750/120, 2750/121, 2750/124, 2750/125, 2750/126, 2750/127, 2750/134, ve vlastnictví Hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha. Svěřená správa nemovitosti ve vlastnictví obce spadá na Městskou část Praha 13, Slunečné náměstí 2580/13, 158 00 Praha – Stodůlky
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Související projekty: Revitalizace sídlištních vnitrobloků v MČ Praha 13 probíhající od roku 2008, projekt bezprostředně navazuje na obnovu prostranství před ZŠ Mezi Školami, Nové Butovice Praha 13 – realizace r. 2022 
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé města a jejich hosté


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 27 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace HMP + vlastní zdroje MČ Praha 13

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti 
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným povrchem

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Redukce odtoku
Kvalita vody
Redukce hluku
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická funkce
Jiný přínos
Zvýšení retenční funkce ve městě
Sportovní a herní funkce
Prostor pro hnízdění ptactva a úkryty pro další živočichy
Výrazné zvýšení kvality bydlení
Nárůst hodnoty nemovitostí

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru