Home >> Databáze projektů

 Realizace studny na pozemku zahrádek

Garant projektu: MČ Praha Satalice
Popis projektu: Na pozemku parc č 930/1 se nachází zahrádkářská kolonie o rozloze 27 810 m2, na odděleném pozemku 930/2 o rozloze 14 846 m2 připravuje městská část výstavbu hřbitova (nyní probíhá změna územního plánu). V důsledku výrazného sucha v posledních letech jsou jedinou vhodnou variantou zálivky do budoucna jímací vrty s využitím podzemní vody. Na zahrádkách působí také dvě školská zařízení − Lesní školka Satalice pod hnutím Brontosaurus a Základní škola Heřmánek, které mají výuku dětí v přírodě. Výuka v „zelených učebnách“ přináší rozšíření vzdělávání zaměřené na ekologii praktickým způsobem, rozšíření znalostí a dovedností o ochraně životního prostředí. Jímací vrty budou vytvořeny v přední i zadní části pozemku, proto budou k dispozici i pro další nájemce, kteří se zde věnují zahrádkářské činnosti.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha Satalice
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD15
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 450 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce povodňového rizika
Kvalita vody
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru