Home >> Projekty: Mapa – popis projektů >> Projekty: Mapa – lokalizace projektů

Výsadba zeleně v ulici Polabská, Praha – Čakovice

Garant projektu: MČ Praha Čakovice
Popis projektu: Cílem projektu bylo nahradit trávník v řešené ploše zelení s vyšší estetickou hodnotou, pomocí navržené zeleně odclonit chodník od vozovky a začlenit do návrhu zeleně odvodňovací opatření, které pomůže zlepšit situaci s kumulací dešťové vody, ve formě zasakovacích štěrkových pásů.
Hodnota projektu: 189 657 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2021
Lokace projektu: MČ Praha – Čakovice, pozemky parc. č. 355/1, 373/2, 373/3, k.ú. Miškovice
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Občané městské části


zdroj MČ Praha Čakovice

Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 189 657 Kč bez DPH
Zdroj financování: vlastní
Skutečné náklady: 189 657 Kč bez DPH

Specifický cíl
Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným povrchem

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – regulace odtoku,
RS – redukce hluku,
RS – kvalita ovzduší,
RS – regulace mikroklimatu,
KS – rekreační funkce,
KS – estetická hodnota,
DP – tvorba biotopu
Jiný přínos
Zvýšení ekologické hodnoty území
Oživení prostoru
Podpora biodiverzity

karta projektu (pdf)
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner