Home >> Projekty: Mapa – popis projektů >> Projekty: Mapa – lokalizace projektů

 Výsadba dřevin a keřového patra Schoellerova, Praha – Čakovice

Garant projektu: MČ Praha – Čakovice
Popis projektu: Jedná se o pozemek rozdělující katastrální území Čakovice – Třeboradice, na jehož okraji byl vybudován retenční pás podél komunikace Marie Podvalové, aby se zabránilo problémům s přívalovými srážkami, okraje pozemku jsou osázeny stromy. Pozemkem vede plynovod, který je limitující pro výsadby. Travní porost je nekvalitní a v horkých a suchých klimatických podmínkách dochází k vysychání. Proto jsme zvolili výsadbu keřového charakteru, která je podél nového odvodňovacího pásu. Byly osázeny čtyři skupiny dřevin, které prostor opticky rozčlení a doplní stávávající výsadbu.
Hodnota projektu: 25 900 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2021
Lokace projektu: MČ Praha – Čakovice, pozemek parc. č. 1280/1, k.ú. Čakovice
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu, Zvyšování podílu zeleně
Cílová skupina: Občané městské části


zdroj MČ Praha Čakovice

Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 25 900 Kč bez DPH
Skutečné náklady: 25 900 Kč bez DPH

Specifický cíl
Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – redukce hluku
RS – kvalita ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
KS – rekreační funkce
KS – estetická funkce
DP – tvorba biotopu
Jiný přínos
Zvýšení ekologické hodnoty území
Oživení prostoru

karta projektu (pdf)
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner