Home >> Projekty: Mapa – popis projektů >> Projekty: Mapa – lokalizace projektů

Studie extrémních posuzovacích a zátěžových přívalových srážek s vlivem klimatické změny na území hlavního města Prahy

Garant projektu: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Popis projektu: Předmětem studie je vyhodnocení a stanovení souboru n-letých extrémních přívalových zatěžovacích srážek pro posudkové metody. Součástí studie je návrh a vyhodnocení vhodnosti využití syntetických srážek zpracovaných pro extrémní srážkové události i se stanovením vlivu klimatické změny na extremicitu srážkových událostí různé doby opakování a pro zvolené časové horizonty. Studie bude sloužit pro posouzení a vyhodnocení funkce odtokových poměrů v urbanizovaném povodí HMP pomocí matematických simulačních modelů. Definuje soubor n-letých extrémních zatěžovacích srážek (například s dobou opakování 20, 50 a 100 let) s analýzou vlivu klimatické změny na extremicitu.
Hodnota projektu: 1 200 000 Kč Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2021
Lokace projektu: Hlavní město Praha
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu, Opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva, Opatření pro zvyšování informovanosti obyvatel a MC
Cílová skupina: Projektanti, kteří budou pro HMP navrhovat opatření na řešení odvodnění území při extrémních srážkách. HMP


Harmonogram
Předpoklad realizace: 2020
Ukončení realizace: 2021

Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 1 200 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: HMP
Skutečné náklady: 1 200 000 Kč bez DPH

Specifický cíl
Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.2.: Brát ohled na adaptaci na klimatickou změnu v plánování a podkladových studiích
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.6.: Prověření možností stávající vodohospodářské infrastruktury a způsobu zabezpečení dodávek pitné vody pro obyvatele
Specifický cíl D: Zlepšování připravenosti v oblasti krizového řízení
D.1.: Posilovat odolnost technické infrastruktury
D.2.: Rozvíjet bezpečnost a ochranu obyvatel a majetku
Specifický cíl F: Zlepšování podmínek v oblasti environmentálního vzdělávání, podpoření monitoringu a výzkum dopadů
klimatické změny v Praze
F.3.: Zajistit efektivní podporu vědy, výzkumu, technického vývoje a inovací a v oblasti dopadů klimatické změny

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – regulace odtoku
RS – kvalita vody
RS – redukce povodňového rizika

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru