Home >> Projekty: Mapa – popis projektů >> Projekty: Mapa – lokalizace projektů

Obnova aleje podél historické cesty – ul. Tryskovická

Garant projektu: MČ Praha Čakovice
Popis projektu: Jedná se o obnovu historických cest spojených s výsadbou alejí a obnovou remízků. Byl zpracován dendrologický posudek s následnou dosadbou a dendrologickými ořezy u této cesty.
Hodnota projektu: 70 000 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2021
Lokace projektu: MČ Praha – Čakovice, pozemek parc. č. 487/17, k.ú. Třeboradice
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Občané městské části


zdroj MČ Praha Čakovice

Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 70 000 Kč bez DPH
Skutečné náklady: 70 000 Kč bez DPH

Specifický cíl
Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným povrchem

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – kvalita ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
RS – rekreační funkce
KS – estetická hodnota
DP – tvorba biotopu
Jiný přínos
Zvýšení ekologické hodnoty území
Oživení prostoru

karta projektu (pdf)
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner