Home >> Implementační plán 2018 – 2019 >> Opatření pro otevřenou (volnou) krajinu >> Projekty pro otevřenou (volnou) krajinu

foto MHMP

Revitalizace Litovicko–Šáreckého potoka a výstavba rybníka Terezka v Liboci

<< Předchozí | Další >>

Cíl projektu a základní charakteristika

V šedesátých letech zde začala postupně vyrůstat zahrádkářská kolonie. Severní část kolonie byla zrušena v devadesátých letech v rámci výstavby zařízení staveniště společnosti Kankol. To bylo zrušeno až v roce 2004 a od té doby území celkově pustlo.
Stěžejními prvky revitalizace byla výstavba nového rybníka Terezka a výsadba třešňového sadu ve svahu nad rybníkem. Součástí projektu byla i revitalizace Litovicko-Šáreckého potoka.

Uplatnění vůči dopadům změny klimatu
2) Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
3) Povodně
4) Sucho

Cílová skupina
Veřejnost

Oddůvodnění projektu
Revitalizace koryta a výstavba nové vodní plochy.

Vazba projektu na strategické dokumenty
Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu

Předchozí zkušenosti
12 let zkušeností

Vazba na cíle adaptační strategie
b) Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
d) Adaptační opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva
f) Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Návaznost na opatření
Opatření pro otevřenou (volnou) krajinu – Návrh projektů

Synergie
Obnova a revitalizace pražských nádrží

Specifikace
Stavba nového rybníka a revitalizace technického upraveného koryta.

Realizační tým

Projektový manažer MHMP OCP: RNDr. Štěpán Kyjovský; 737213259; stepan.kyjovsky@praha.eu

Řešitel 1: Ing. Dan Frantík; vedoucí oddělení péče o zeleň, garant; +420 236 005 804; dan.frantik@praha.eu; OCP MHMP  

Řešitel 2: Ústav informatiky AVČR

Harmonogram

Příprava PZ: 2016
Příprava ZD a usnesení RHMP (ZHMP): Usnesení RHMP č. 1650 ze dne 26.6.2018

Implementace: 2019

Vyhodnocení projektu: Vyhodnocení v rámci ukončení Implemntačního plánu na roky 2018-2019

Výstupy projektu

Práce na revitalizaci byly zahájeny koncem roku 2016. V první fázi se odstranily ploty a území bylo vyčištěno od stovek tun odpadu, co zde zahrádkáři zanechali. Po vyčištění celé plochy od staveb, plotů a odpadků byl v průběhu jara 2017 na svazích pod kostelem vysázen třešňový sad z historických pražských odrůd a území bylo oseto speciální květnatou luční směsí. Ve svahu pak byly v létě vybudovány kamenné suché zídky, kolem kterých vedou pěšiny a stezky.
V roce 2018 se pak proběhla výstavba nového rybníku. Nejprve byla odtěžena veškerá přebytečná zemina. Pak následovalo nasypání hráze, výstavba vypouštěcího zařízení, nátoku z rybníka Ve Hvězdě a zatěsnění rybníka jílovitou zeminou. Dno a břehy rybníka byly stabilizovány kamenným záhozem, aby nedocházelo k rozplavování těsnící vrstvy. Veškeré konstrukce byly obloženy kamenem. Součástí revitalizace byla i výstavba štěrkových cest v okolí rybníka a výsadby stromů a mokřadních rostlin.
Během tří let tak došlo díky revitalizaci k rozšíření zeleně navazující na Oboru Hvězda o 1,4 ha, vzniklo zde více jak 2000 m2 vodní plochy, prodloužil se potok Světluška i Litovicko-Šárecký potok.

Plocha hladiny rybníka: 2082 m2
Objem rybníka: 2 990 m3
Objem vytěženého materiálu: 3 000 m3
Plocha revitalizovaného území: 13 800 m2
– výsadba sadu 6 500 m2
– louky s roztroušenou zelení 3 800 m2
– obnova nivy 1 500 m2
– vodní plocha 2 000 m2
Výsadby: 24 ks ovocných stromů
5 ks břehového doprovodu potoka

Financování

Předpokládaná hodnota projektu (bez DPH): 8,2 mil. Kč

Zdroj financování: OCP MHMP

Schválil – MHMP OCP: Garant projektu

Fotogalerie