Home >> Implementační plán 2018 – 2019 >> Opatření pro otevřenou (volnou) krajinu >> Projekty pro otevřenou (volnou) krajinu

Revitalizace Hloubětín–Vysočany–Rokytka 

<< Předchozí

Cíl projektu a základní charakteristika

Revitalizace technicky upraveného koryta Rokytky (zpřírodnění)

Uplatnění vůči dopadům změny klimatu
2) Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
3) Povodně
4) Sucho

Cílová skupina
Veřejnost

Vazba projektu na strategické dokumenty
Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu

Vazba na cíle adaptační strategie
b) Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
d) Adaptační opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva
f) Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Návaznost na opatření
Opatření pro otevřenou (volnou) krajinu – Návrh projektů

Specifikace
Zatravnění 62 ha orné půdy (realizace 2017), výsadba 559 soliterních stromů, 29 600 lesních sazenic (realizace 2017/2018), 2 nové mlatové cesty (realizace 2019-2020) na zpřístupnění plochy.

Specifikace

Stavba se nachází v k. ú. Hloubětín na území MČ Praha 9. Řešený úsek koryta Rokytky se nachází v ř. km 6,540–6,800. Stavba se rozkládá na pozemcích ve vlastnictví developera a HMP (koryto Rokytky).
V rámci řešení odvádění dešťových vod z objektů developera je navrženo využít prostor pro jejich retardaci, zasakování a zpomalení odtoku do recipientu. Území je řešeno jako revitalizace nivy a revitalizace vodního toku s vytvořením přírodního prostoru pro zadržení dešťových vod. Prostor je rozdělen na část využitou k revitalizaci Rokytky (mezi současnou břehovou hranou a kanalizačním sběračem) a prostor náhradní nivy se zasakovacím prostorem (mezi kanalizačním sběračem a plánovanou zástavbou). V rámci stavby bude původní rovné lichoběžníkové koryto zmeandrováno a hloubkově rozčleněno (vytvoření tůní a brodových úseků), budou vytvořeny štěrkové lavice, umístěno mrtvé dřevo. Revitalizace bude doplněna výsadbami dřevin a keřů.

Realizační tým

Projektový manažer MHMP OCP: RNDr. Štěpán Kyjovský; 737 213 259; stepan.kyjovsky@praha.eu

Řešitel 1: Ing. Dan Frantík; vedoucí oddělení péče o zeleň, garant; +420 236 005 804; dan.frantik@praha.eu; OCP MHMP  

Řešitel 2: developer

Harmonogram

Příprava PZ: 2018
Příprava ZD a usnesení RHMP (ZHMP): Usnesení RHMP č. 1650 ze dne 26.6.2018

Implementace: 2019

Vyhodnocení projektu: Vyhodnocení v rámci ukončení Implementačního plánu na roky 2018-2019

Výstupy projektu

Financování

Předpokládaná hodnota projektu (bez DPH): Finance 2019 – 8 mil. Kč
Rozpočet OCP 2019 – odd. XII (probíhá v 2018)

Zdroj financování: YIT Stavo s.r.o.

Schválil – MHMP OCP: Garant projektu

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner