Home >> Implementační plán >> Opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva

Implementační plán 2018 -2019

Opatření v oblasti krizového řízení
a ochrany obyvatelstva

Opatření v rámci specifického cíle D Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu. 
Cílem opatření je zlepšit připravenost území s ohledem na předcházení vzniku rozsáhlých mimořádných událostí či krizových situací souvisejících se změnou klimatu, případně posílit jejich efektivní řešení. Udržovat místa určená k rozlivu jeho účelu. Budovat retenční nádrže, poldry a udržovat koryta řek a potoků. Zvýšit informovanost obyvatelstva o mimořádných událostech, které mohou nastat v důsledku klimatických změn. Zvýšit všeobecnou znalost obyvatelstva o opatřeních, která je nutné pro zvládnutí mimořádných situací uskutečnit (evakuace, výstavba protipovodňových opatření, obsah evakuačního zavazadla, zákonné informování úřadů při mimořádných událostech, zapojení dobrovolníků, poskytnutí pomoci na vyžádání).

Opatření pro posílení odolnosti technické infrastruktury

1. Podporovat a rozvíjet energetickou odolnost hl. m. Prahy
2. Podporovat zdokonalování systémů zabezpečení vodohospodářských objektů

Opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany obyvatel a majetku

1. Podporovat úpravy a projekty zvyšující protipovodňový efekt krajiny na území hl. m. Prahy (viz také opatření v části Opatření pro otevřenou krajinu)
2. Dobudovat protipovodňová opatření na Vltavě (viz také opatření včásti Opatření pro otevřenou krajinu)
3. Podporovat realizaci opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu (viz také opatření popsaná v části Opatření pro otevřenou krajinu)
4. Pokračovat v realizaci projektu digitalizace povodňových plánů
5. Zmapovat studny na území hl. m. Prahy, které by mohly být využity jako náhradní zdroje vody (viz také opatření v části Opatření pro otevřenou krajinu)
6. Vzdělávat obyvatelstvo v potřebě mít vlastní zdroje a zásoby

Opatření pro posílení krizového řízení

1. Posilovat schopnost adekvátní reakce veřejné správy a obyvatel na mimořádné události nebo krizové situace
2. Průběžně aktualizovat dokumentaci krizového řízení související se změnou klimatu
3. Zavádět softwarové nástroje pro zpracování krizové dokumentace
4. Pravidelně procvičovat orgány krizového řízení hl. m. Prahy a složky IZS
5. Zajistit včasné a efektivní informování obyvatel a návštěvníků města o hrozící nebo již vzniklé mimořádné události nebo krizové situaci a o žádoucím chování v těchto situacích prostřednictvím Bezpečnostního portálu hl. m. Prahy – bezpecnost.praha.eu či softwarových nástrojů 21. století.
6. Rozvoj systému varování a vyrozumění v hl. m. Praze
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru