Home >> Implementační plán 2018 – 2019 >> Opatření pro otevřenou (volnou) krajinu >> Opatření a projekty pro doplnění znalostí o území a procesech

Vypracování studie o možnosti výskytu rizikových přívalových srážek měst

<< Předchozí | Další >>

Cíl projektu a základní charakteristika

Vypracování studie o možnosti výskytu rizikových přívalových srážek na území hl. m. Prahy.

Uplatnění vůči dopadům změny klimatu
2) Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou

Cílová skupina
Veřejnost

Oddůvodnění projektu
Stochastické vyhodnocení změny režimu výskytu srážek na území Prahy umožní vyhodnotit možné dopady přívalových dešťů na území Prahy a zlepšit připravenost města na krizové situace.

Vazba projektu na strategické dokumenty
Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu

Vazba na cíle adaptační strategie
b) Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy

Návaznost na opatření
Opatření pro otevřenou (volnou) krajinu – Opatření a projekty pro doplnění znalostí o území a procesech

Realizační tým

Projektový manažer MHMP OCP: RNDr. Štěpán Kyjovský; 737213259; stepan.kyjovsky@praha.eu

Řešitel 1: ÚAD AV ČR

Harmonogram

Příprava PZ: 2018
Příprava ZD a usnesení RHMP (ZHMP): Usnesení RHMP č. 1650 ze dne 26.6.2018

Implementace: 2019

Vyhodnocení projektu: 2020

Výstupy projektu

Studie o možnosti výskytu rizikových přívalových srážek

Financování

Předpokládaná hodnota projektu (bez DPH):

Zdroj financování: Přihláška projektu TAČR

Schválil – MHMP OCP: Garant projektu