Home >> Implementační plán 2018 – 2019 >> Opatření pro otevřenou (volnou) krajinu >> Opatření a projekty pro doplnění znalostí o území a procesech

Adaptační výzvy měst: podpora udržitelného plánováním s využitím integrované analýzy zranitelnosti

<< Předchozí | Další >>

Cíl projektu a základní charakteristika

Tvorba metodiky integrovaného hodnocení zranitelnosti s využitím klasifikace městského povrchu, které bude sloužit jako nástroj pro podporu adaptací a plánování vhodných adaptačních opatření ve městech. Pro vybraná pilotní města (Praha, Ostrava, Brno) bude v rámci projektu zpracováno podrobné hodnocení zranitelnosti města s využitím klimatických analýz.

Uplatnění vůči dopadům změny klimatu
1) Vlny horka a tepelný ostrov města

Cílová skupina
Veřejnost

Vazba projektu na strategické dokumenty
Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu

Vazba na cíle adaptační strategie
a) Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
b) Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy

Návaznost na opatření
Opatření pro otevřenou (volnou) krajinu – Opatření a projekty pro doplnění znalostí o území a procesech

Realizační tým

Projektový manažer MHMP OCP: RNDr. Štěpán Kyjovský; 737213259; stepan.kyjovsky@praha.eu

Řešitel 1: Czech Globe

Řešitel 2: Ústav informatiky AVČR

Harmonogram

Příprava PZ: 2018 – 2022
Příprava ZD a usnesení RHMP (ZHMP): Usnesení RHMP č. 1650 ze dne 26.6.2018

Implementace: 2019

Vyhodnocení projektu: 2022

Výstupy projektu

Metodika integrovaného hodnocení zranitelnosti

Financování

Předpokládaná hodnota projektu (bez DPH):

Zdroj financování: Program ÉTA, TAČR

Schválil – MHMP OCP: Garant projektu