Home >> Databáze projektů

  Obnova Nolčova parku a parku Chvaly

Garant projektu: MČ Praha 20
Popis projektu: Předmětem akce je obnova dvou parků v Praze 20 – Horních Počernicích – Nolčova parku a parku Šedivého (Chvaly). Nolčův park se nachází v území tzv. historického jádra bývalé samostatné obce Horní Počernice, jak je vymezuje platný územní plán. Toto jádro je tvořeno převážně původní zástavbou okolo Křovinova náměstí – dřívější vesnickou návsí s rybníkem a kapličkou. Původní vesnická zástavba s charakteristickou štítovou orientací je pak zčásti zachována i při ulici Třebešovská, která lemuje Nolčův park z jedné strany. Revitalizace Nolčova parku je rozsáhlejší obnovou území zahrnující především výstavbou nových a částečnou rekonstrukci stávajících pěších komunikací včetně stavby gabionové zdi, novostavbu veřejného osvětlení včetně kabeláže a osazení zemních a stožárových parkových LED svítidel. Součástí revitalizace je i instalace herních prvků a parkového mobiliáře, včetně osazení informačních panelů. Navrhované úpravy řeší i komplexní revitalizaci zeleně, kdy bude částečně likvidována stávající vzrostlá zeleň, která bude nahrazena a doplněna výsadbou nových stromů, keřových porostů a rostlin včetně nezbytných souvisejících terénních úprav. Samostatným stavebním objektem je instalace zavlažovacího systému.
Předpokládané náklady na Nolčův park jsou 16 mil. Kč.
Navrhovaná revitalizace parku Šedivého spočívá v opravě stávajících pěších komunikací a komplexní revitalizaci zeleně. Předpokládané náklady na park Šedivého jsou 4,2 mil. Kč.
V roce 2021 byla poskytnuta dotace HMP ve výši 2 mil. Kč. Vzhledem k nedostatku prostředků na kompletní obnovu parků byla realizována pouze obnova osvětlení v Nolčově parku. V roce 2022 byla schválena dotace HMP ve výši 5 mil. Kč. V roce 2022 bude provedena obnova sítě parkových cest, zavlažovací systém, kácení stromů, odstranění pařezů, úprava terénu a založení trávníku.
V roce 2023 je plánováno dokončení obnovy Nolčova parku. Obnova parku Chvaly je plánována na rok 2024 z důvodu optimalizace železniční trati Vysočany – Mstětice.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha 20, Nolčův park na rohu ulic Náchodská a Ve Žlíbku, plocha cca 8700 m2. Park Šedivého (park Chvaly) mezi ulicemi Stoliňská, Náchodská a Březecká, plocha cca 3370 m2.
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, AD3, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu, Opatření pro adaptaci budov
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 20 200 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP, prostředky z rozpočtu MČ Praha 20

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným povrchem
B.7.: Zlepšení propustnosti krajiny a její využitelnosti pro rekreaci

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce povodňového rizika
Kvalita vody
Redukce hluku
Kvalita ovduší
Eroze půdy
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)