Home >> Databáze projektů

  Mapa vymezení klimaticky zranitelných oblastí na území hl. m. Prahy

Garant projektu: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Popis projektu: Předmětem projektu je vytvoření mapy zranitelných území z hlediska klimatických extrémů – vln horka. Metodika zahrnuje dílčí indexy expozice, citlivost vůči dopadům změny klimatu a adaptační kapacitu. Dílčím cílem bylo zpracování metodiky pro opakované vyhodnocení. Výstupem projektu je mapa zranitelných oblastí v rozlišení ZSJ a dále v podrobném rozlišení grid 100x100m.
Hodnota projektu: 183 000 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2022
Lokace projektu: Předmětem analýzy je celé území hl. m. Prahy.
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro volnou (otevřenou) krajinu, Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu, Opatření pro zvyšování informovanosti obyvatel a MČ
Cílová skupina: Odborná veřejnost – odborníci v oblastech strategické plánování, územní plánování, územní rozvoj


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 183 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: IPR
Skutečné náklady: 183 000 Kč bez DPH

Specifický cíl A: Zlepšovat mikroklimatické podmínky v Praze a snižovat negativní vliv extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy.
A.2 Brát ohled na adaptaci na klimatickou změnu v plánování a podkladových studiích
Specifický cíl F: Zlepšit podmínky v oblasti environmentálního vzdělávání, podpořit monitoring a výzkum dopadů klimatické změny v Praze.
F.3 Zajistit efektivní podporu vědy, výzkumu, technického vývoje a inovací a v oblasti dopadů klimatické změny

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
KS – vzdělávací
RS – kvalita ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
Jiný přínos
Doplnění znalosti o území