Home >> Databáze projektů

Dokončení obnovy polní cesty mezi Slivencem a Malou Chuchlí

Garant projektu: MČ Praha Slivenec
Popis projektu: V rámci projektu došlo k obnově polní cesty mezi Slivencem a Malou Chuchlí, včetně výsadby alejí podél. O cestu a stromy se stará MČ Praha Slivenec. Projekt byl úspěšně realizován.
Hodnota projektu: 380 000 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2021
Lokace projektu: MČ Praha Slivenec
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro volnou (otevřenou) krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé přilehlých MČ


Dokončení obnovy polní cesty mezi Slivencem a Malou Chuchlí

zdroj OCP MHMP

Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 380 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: rozpočet HMP
Skutečné náklady: 380 000 Kč bez DPH

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným
povrchem

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce povodňového rizika
Redukce hluku
Kvalita ovduší
Redukce CO2
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru