Home >> Databáze projektů

  Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava

Garant projektu: MČ Praha Suchdol
Popis projektu: V souladu s celoměstským projektem „Adaptační strategie na změnu klimatu“ bude v rámci realizace projektu „Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava“ bude vybudována retenční nádrž dešťové vody ze střechy vstupního objektu. Jímaná voda bude využívána pro zalévání na hřbitově, přepad bude sveden do vsakovacího objektu. V rámci celé stavby bude vysázeno přes 50 stromů, vymezena plocha pro vsypovou loučku o velikosti cca 200 m2 a budou provedeny sadové a zahradnické úpravy území v ploše cca 3 000 m2 . Dále bude provedena rekonstrukce přístupové cesty ke Kozím hřbetům NN3634, kde bude kvůli zvýšení zadržení vody v krajině změněn povrchu ze stávajícího asfaltu na mlat a podél této cesty bude doplněno stromořadí.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha Suchdol
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD15, AD2, AD3, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu, Opatření pro adaptaci budov 
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 2 500 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov
C.4.: Podpořit hospodaření budov se srážkovými vodami s ohledem na ochranu kulturního dědictví a charakter zástavby

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce povodňového rizika
Kvalita vody
Redukce hluku
Kvalita ovduší
Redukce CO2
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Zálivka na hřbitově
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru