Home >> Databáze projektů

  Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava

Garant projektu: MČ Praha Suchdol
Popis projektu: V rámci realizace projektu byla vybudována retenční nádrž dešťové vody ze střechy vstupního objektu. Jímaná voda bude využívána pro zalévání na hřbitově, přepad byl sveden do vsakovacího objektu. V rámci celé stavby bylo vysázeno přes 50 stromů, vymezená plocha pro vsypovou loučku o velikosti cca 200 m2 a byly provedeny sadové a zahradnické úpravy území v ploše cca 3 000 m2. Dále byla provedena rekonstrukce přístupové cesty ke Kozím hřbetům NN3634, kde byl kvůli zvýšení zadržení vody v krajině změněn povrch ze stávajícího asfaltu na mlatový, a podél cesty bylo doplněno stromořadí.
Fáze projektu: Projekt byl ukončen v roce 2022.
Lokace projektu: MČ Praha Suchdol
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD15, AD2, AD3, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu, Opatření pro adaptaci budov 
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 2 500 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov
C.4.: Podpořit hospodaření budov se srážkovými vodami s ohledem na ochranu kulturního dědictví a charakter zástavby

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce povodňového rizika
Kvalita vody
Redukce hluku
Kvalita ovduší
Redukce CO2
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Zálivka na hřbitově
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)