Home >> Databáze projektů

 Výsadba zeleně na veřejných prostranstvích – 45 kusů listnatých stromů

Garant projektu: MČ Praha Újezd
Popis projektu: Městská část plánuje výsadbu listnatých stromů na pozemku parc. č. 265/2 v k. ú. Újezd u Průhonic – Milíčovské kopce. Jedná se o veřejné prostranství hojně navštěvované obyvateli naší městské části a z okolí. Pozemek je v majetku hlavního města Prahy. Na výše uvedeném pozemku bude vysázeno 45 kusů listnatých stromů (obvod kmínku cca 16/18). Výsadba bude realizována v rozmezí 11/2022 – 12/2022. Náklady: 45 kusů listnatých stromů, včetně výsadby, ukotvení a roční péče jsou 540.000 Kč.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha Újezd
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 540 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Redukce hluku
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)