Home >> Databáze projektů

 Výsadba nových stromů a provedení zdravotních řezů stávajících stromů

Garant projektu: MČ Praha Kunratice
Popis projektu: Výsadba stromů pomáhá ke zlepšování mikroklimatických podmínek (Priorita č.1 Klimatického plánu HMP). Stromy poskytují stín v horkém letním období, aktivně přispívají k ochlazování veřejného prostoru evapotranspirací. Výdaje na závlahu stromů po vysazení a v dalších letech jsou zajištěny ze zdrojů MČ. Velký význam pro udržení příznivých mikroklimatických podmínek mají vzrostlé stromy. Městská část se snaží zlepšit jejich kondici a zdravotní stav provedení odborných řezů podle zpracované inventarizace stromů a zeleně městské části Praha-Kunratice – (Projekt péče o stromy 2020 odsouhlasený zastupitelstvem 31.8.2020). U nových, mladých stromů lze správným výchovným řezem eliminovat růstové defekty v jejích počátcích, aby se strom vyvíjel správně a měl předpoklad růst na stanovišti a plnit své funkce co nejdéle. Naše předchozí investice do inventarizace stromů a zeleně podporuje racionální rozpočtová rozhodnutí MČ v dalších letech.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha Kunratice
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, AD14, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 2 614 050 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP a vlastní zdroje

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
A.4.: Zajistit jednotný management péče o uliční zeleň a stromořadí

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce povodňového rizika
Redukce hluku
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu Regulace
nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru