Home >> Databáze projektů

Výsadba dřevin v katastrálním území Libeň

Garant projektu: MČ Praha 8
Popis projektu: Solitérní stromy i stromy v zápoji jsou nenahraditelnou součástí městského prostředí. V projektu by se jednalo o dosazení stromů v městské zeleni a intravilánu města v katastrálním území Libeň. Hlavním kritériem při výběru dřevin bude její schopnost přežít v městském prostředí (odolnost vůči zasolení, suchu, zvířecím výkalům, sešlapávání kořenové zóny atd.). Vlivem revitalizace krajiny nepředpokládáme zvýšení neinvestičních výdajů. Údržba zeleně je již nyní jednou z prioritních záležitostí rozpočtu MČ.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha 8
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 1600 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: Dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce hluku
Kvalita ovduší
Redukce CO2
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner