Home >> Databáze projektů

  Vybudování parku Na Pláni

Garant projektu: MČ Praha 5
Popis projektu: Vybudování městského parku zahrnující obnovu a doplnění stávající zeleně, cestní sítě, hospodaření s dešťovou vodou (akumulační nádrže, rozvody a využití na zálivku), vytvoření kvalitního rekreačního prostředí.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha 5, park Na Pláni, pozemky parc. č. 1591, 1592/1, 4911/2 v k. ú. Smíchov (729051)
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD15, AD2, AD3, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu, Opatření pro volnou (otevřenou) krajinu 
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 10 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: Dotace MHMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným povrchem

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Kvalita vody
Redukce hluku
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner