Home >> Databáze projektů

  Úprava ploch podél ulice Mírová

Garant projektu: MČ Praha Kolovraty
Popis projektu: Cílem projektu je projektová dokumentace a realizace řešící úpravu výsadbových pásů a dalších ploch zeleně přiléhajících k ulici Mírová, osazení části ploch vhodnými rostlinami, dosadba stromů, zlepšení půdních poměrů pro lepší zadržování vody, případné vsakovací průlehy nebo drobné terénní úpravy zlepšující zachytávání vody v půdě a snížení množství vody odtékající do dešťové kanalizace, zlepšení klimatu uvnitř zastavěné oblasti, estetické zhodnocení ploch, zajištění povýsadbové péče po dobu 3 let. Mírová ulice je hlavní komunikační osou městské části. Dlouhodobým záměrem je zatraktivnění výsadbových pásů a dalších ploch zeleně přiléhajících k hlavní ulici a zároveň zajištění jejich funkčnosti a udržitelnosti. Z těchto důvodu MČ nechala zpracovat projekt, který navrhuje dosadby zeleně a úpravy zlepšující zasakování dešťové vody a její zadržení v půdě a tím zlepšení klimatických poměrů v zastavěné oblasti. Tento cíl vychází z dlouhodobé potřeby, je zapracován v generelu zeleně a plánu MČ na plnění klimatických závazků. Žádost o dotaci zahrnuje i prostředky na zajíštění povýsadbové péče. Po zajištění povýsadbové péče přejdou plochy do údržby MČ. Cílová skupina jsou všichni obyvatelé městské části včetně návštěvníků jen procházejících nebo projíždějících.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha Kolovraty, ulice Mírová
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu, Generel zeleně
Indikátory projektu: AD1, AD3, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé a návštěvníci hlavního města Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 1 800 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace MHMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.2.: Brát ohled na adaptaci na klimatickou změnu v plánování a podkladových studiích
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným povrchem

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce hluku
Kvalita ovduší
Redukce CO2
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu
Atraktivita území

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru