Home >> Databáze projektů

  Studie proveditelnosti retenční nádrže na Václavském náměstí, Praha 1

Garant projektu: PVS a.s.
Popis projektu: Byla ukončena studie proveditelnosti retenční nádrže pro zpomalení odtoku pomocí jednoho sdruženého retenčního a akumulačního objektu k zajištění hospodaření s dešťovou vodou (HDV) na Václavském náměstí Praha 1. Retenční nádrž zachytí odpadní vody z jednotné kanalizace a zmírní přetěžování stávající stokové sítě v ulici Vodičkova (zatopení divadla ABC) a ve spodní části Václavského náměstí. Akumulační nádrž na dešťové vody z nově vybudované dešťové kanalizace v horní části Václavského náměstí bude akumulovat dešťové vody z náměstí a přilehlých střech, které bude možné využít pro zálivku navržené zeleně. Cílem je snížení přetížení stokové sítě v dolní polovině Václavského náměstí, zachycení srážkových vod z horní poloviny náměstí a jejich využití pro zálivku zeleně.
Hodnota projektu: studie 603 800 Kč, odhad realizace 180 mil.  Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2022
Lokace projektu: Praha 1, Václavské náměstí
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu, Opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: studie 603 800 Kč, odhad realizace 180 mil. Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP
Skutečné náklady: studie 603 800 Kč bez DPH

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.2.: Brát ohled na adaptaci na klimatickou změnu v plánování a podkladových studiích
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
Specifický cíl D: Zlepšování připravenosti v oblasti krizového řízení D.1.: Posilovat odolnost technické infrastruktury
D.2.: Rozvíjet bezpečnost a ochranu obyvatel a majetku
Specifický cíl F: Zlepšování podmínek v oblasti environmentálního vzdělávání, podpoření monitoringu a výzkum dopadů klimatické změny v Praze
F.3.: Zajistit efektivní podporu vědy, výzkumu, technického vývoje a inovací a v oblasti dopadů klimatické změny

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – regulace odtoku
RS – kvalita vody
RS – redukce povodňového rizika
Jiný přínos
Snížení přetížení stokové sítě
Úspora vody

karta projektu (pdf)