Home >> Databáze projektů

  Severovýchodní pražská cyklomagistrála

Garant projektu: MČ Praha 20
Popis projektu: Je zpracována studie proveditelnosti, dle které je připravovaná cyklomagistrála přes katastrální území Horní Počernice rozdělena do několika etap zejména s ohledem na majetkoprávní průchodnost navržené trasy. Na základě uzavřené smlouvy o dílo probíhá zpracování dokumentace pro územní řízení pro I. etapu. vedoucí podél železniční trati v délce 1 580 m po katastru Horních Počernic mezi hranicemi k. ú. Kyje/Horní Počernice a ul. K Tabulce, termín dokončení této dokumentace je do 10/2022.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Městská část Praha 20
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, AD3, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy i sousedních obcí


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 50 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování:

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého
sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným povrchem

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce povodňového rizika
Kvalita vody
Redukce hluku
Kvalita ovduší
Eroze půdy
Redukce CO2
Regulace mikroklimatu
Opylení
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)