Home >> Databáze projektů

Riegrovy sady – revitalizace parku nad ulicí Vozová

Garant projektu: MČ Praha 2
Popis projektu: Jedná se o pokračování v další etapě revitalizace části parku Riegrovy sady. Revitalizace spočívala v rekonstrukci povrchů parkových cest, sadových úpravách, odvedení srážkových vod do galerií, které zajistilo jejich postupné vsakování na dané lokalitě, rekonstrukci dvou stávajících vodních prvků (historické pumpy a ptačího pítka), dodávku včetně montáže 2 nových vodních prvků (pítek), vybudování přírodního amfiteátru a demontáž objektu zázemí zahradníků, který už neslouží k daným potřebám. 
Fáze projektu: Projekt byl v prosinci 2022 ukončen.
Lokace projektu: Praha 2, Havlíčkovy sady parc. č. 1366, 1368 k.ú. Vinohrady
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu 
Indikátory projektu: AD1, AD15, AD2, AD3, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 37 000 000 Kč, přidělena dotace 8 000 000 Kč
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným povrchem
B.7.: Zlepšení propustnosti krajiny a její využitelnosti pro rekreaci

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce povodňového rizika
Kvalita vody
Redukce hluku
Kvalita ovduší
Eroze půdy
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu