Home >> Databáze projektů

  Revitalizace Rokytky v ř. km 0 – 0,5

Garant projektu: MČ Praha 8
Popis projektu: Cílem projektu je odstranění betonového opevnění koryta a jeho nahrazení širším, přírodě bližším profilem, odstranění železobetonové desky nad říčkou na Elsnicově náměstí. Dále zpomalení odtoku vody, zlepšení podmínek pro vsak a zlepšení mikroklimatu na Elsnicově náměstí. Zpřístupnění břehů a vytvoření prostoru pro rekreaci v revitalizovaném korytě, zlepšení podmínek pro faunu a floru.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Praha 8 – Palmovka, ul. U Českých loděnic, Elsnicovo náměstí 
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu, Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 8 na období 2017- 2026, Strategický plán hl. města Prahy
Indikátory projektu: AD1, AD2, AD3, GOV10 
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Uživatelé stávající rekreační trasy podél Rokytky, obyvatelé nejbližšího okolí, pro které je Elsnicovo náměstí lokálním
centrem


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 150 400 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: OCP MHMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2. : Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.3. : Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu
B.5.: Pokračování v integrované revitalizaci údolních niv, vodních toků a ploch
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným povrchem

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – regulace odtoku
RS – redukce povodňového rizika
RS – redukce hluku
RS – kvalita ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
KS – rekreační funkce
KS – estetická funkce
DP – nárůst hodnoty nemovitostí
DP – tvorba biotopu
Jiný přínos
Podpora biodiverzity
Oživení prostoru
Zvýšení ekologické hodnoty území

karta projektu (pdf)