Home >> Databáze projektů

  Revitalizace prostoru před poštou

Garant projektu: MČ Praha Libuš
Popis projektu: Revitalizace prostoru před poštou bude zahrnovat dodláždění prostoru u zvoničky, přemístění poštovní schránky, výmalbu přilehlých zdí, vytvoření šlapákové cesty, umístění lavičky, úpravu okapového zakončení, proběhne kompletní rekonstrukce stávající výsadby – odstranění původních jalovců a výsadba nové zeleně (trvalky, cibuloviny, keře), z
revitalizace bude financován i návrh studie revitalizace prostoru s konkrétními prvky.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Prostor před poštou Libušská 1
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, AD3, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 70 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: MČ PrahaLibuš, dotace MHMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru