Home >> Databáze projektů

  Revitalizace prostoru před poštou

Garant projektu: MČ Praha Libuš
Popis projektu: Revitalizace prostoru před poštou bude zahrnovat dodláždění prostoru u zvoničky, přemístění poštovní schránky, výmalbu přilehlých zdí, vytvoření šlapákové cesty, umístění lavičky, úpravu okapového zakončení, proběhne kompletní rekonstrukce stávající výsadby – odstranění původních jalovců a výsadba nové zeleně (trvalky, cibuloviny, keře), z
revitalizace bude financován i návrh studie revitalizace prostoru s konkrétními prvky.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Prostor před poštou Libušská 1
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, AD3, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 70 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: MČ PrahaLibuš, dotace MHMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)