Home >> Databáze projektů

 Revitalizace prostoru před obecním úřadem Libušská 35

Garant projektu: MČ Praha Libuš
Popis projektu: Revitalizace prostoru před obecním úřadem bude hrazena projektová dokumentace úpravy výsadeb, zahrnující osazovací plán, dle něhož bude revitalizace realizována. Dále bude z dotace hrazena úprava stávající výsadby (odstranění, podpoření),výsadba nové zeleně – cibulovin, trvalek, travin, keřů. Bude připravena a odplevelena plocha pro novou výsadbu, nevyhovující dřeviny budou odstraněny, výsadba bude zamulčovaný a následně 2-3 x ročně ošetřována – ošetření bude zahrnovat odplevelení, doplnění mulče, odstranění odkvetlých částí.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Úřad MČ Praha Libuš, Libušská 35/200
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 70 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace MČ Praha Libuš, dotace MHMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru