Home >> Databáze projektů

 Revitalizace prostoru před obecním úřadem Libušská 35

Garant projektu: MČ Praha Libuš
Popis projektu: Z dotace byla hrazena projektová dokumentace k úpravě výsadeb, zahrnující osazovací plán, úprava stávající výsadby (odstranění, podpoření), výsadba nové zeleně – cibulovin, trvalek, travin, keřů. Byla připravena a odplevelena plocha pro novou výsadbu, nevyhovující dřeviny byly odstraněny, výsadba byla zamulčována a následně bude ošetřována – ošetření zahrnuje odplevelení, doplnění mulče, odstranění odkvetlých částí. 
Fáze projektu: Projekt byl realizován.
Lokace projektu: Úřad MČ Praha Libuš, Libušská 35/200
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 70 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace MČ Praha Libuš, dotace MHMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)