Home >> Databáze projektů

  Revitalizace předprostoru hřbitovů v Čakovicích

Garant projektu: MČ Praha Čakovice
Popis projektu: Základním prostorově kompozičním prvkem je bosket z pravidelně vysázených stromů – ořešáků, zároveň se jedná o reminiscenci na sad, který zde byl v minulosti. Nově je řešeno kolumbárium a vstup na Třeboradický hřbitov. Nové členění ploch a povrchů, řešení parkování, nový prostor na umístění tříděného odpadu, objekt trafostanice obroste popínavou zelení.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha – Čakovice, pozemek parc. č. 136/1, k.ú. Třeboradice
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, AD3, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Občané městské části, Pozůstalí a návštěvníci hřbitova


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 
Zdroj financování:

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným povrchem

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – regulace odtoku
RS – redukce hluku
RS – kvalita ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
KS – rekreační funkce
KS – estetická hodnota
DP – nárůst hodnoty nemovitostí
DP – tvorba biotopu
Jiný přínos
Podpora biodiverzity
Oživení prostoru
Zvýšení ekologické hodnoty území

karta projektu (pdf)