Home >> Databáze projektů

Revitalizace parku Lumírovy sady

Garant projektu: MČ Praha 2
Popis projektu: Jedná se o komplexní revitalizaci parku, včetně rekonstrukce stávající cestní sítě, výměny VO, výměny a doplnění parkového mobiliáře, rozšíření dětského hřiště včetně výměny herních prvků. Součástí projektu bude rovněž realizace nového amfiteátru, realizace sadových úprav a dodávka a montáž nového mlžítka.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Praha 2, Lumírovy sady parc. č. 1495, 3055/2, 3056/2, 3056/7, 3056/8, 3063/2 k.ú. Nusle
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu, Aktualizace programu regenerace MPR a MPZ Praha 2
Indikátory projektu: AD1, AD2, AD3
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Veřejnost, Pejskaři, Turisté


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 30 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: Praha 2, požadavek o dotaci na MHMP ve výši 15 mil. Kč

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným povrchem

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – kvalita vody
RS – redukce hluku
RS – kvalita ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
KS – rekreační funkce
KS – estetická funkce
DP – tvorba biotopu
Jiný přínos
Zvýšení ekologické hodnoty území
Oživení prostoru

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru