Home >> Databáze projektů

Revitalizace Obecního dvora (vč. FVE) Praha Lysolaje

Garant projektu: MČ Praha Lysolaje
Popis projektu: Cílem projektu bylo vytvořit důstojné zázemí pro pracovníky údržby MČ s odpovídajícím zázemím hygienickým a relevantním technickým vybavením (garáže, dílny). Součástí objektu je sociální byt. Zásadním momentem řešení byla vzorová aplikace koncepce zásobování elektrickou energií a důsledné rozlišení částí budovy na vytápěné, temperované a nevytápěné podle účelu využití konkrétního prostoru a myšlenky správného hospodaření s dešťovými vodami (zelená střecha). Nová budova významně napomohla k vytvoření plnohodnotného veřejného prostoru a má významné mikroklimatické, hygienické ekologické, sociální i estetické funkce. Realizace projektu byla kompletně dokončena v roce 2021.
Hodnota projektu: 18 400 000 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2021
Lokace projektu: MČ Praha Lysolaje
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Opatření pro adaptaci budov
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 18 400 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: rozpočet HMP
Skutečné náklady: 18 400 000 Kč bez DPH

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln
horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov
Snížit energetickou náročnost Prahy
Podpořit adaptaci budov v Praze
Realizovat udržitelnou výstavbu

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Redukce hluku
Kvalita ovduší
Redukce CO2
Regulace mikroklimatu
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru