Home >> Databáze projektů

Revitalizace Obecního dvora (vč. FVE) Praha Lysolaje

Garant projektu: MČ Praha Lysolaje
Popis projektu: Cílem projektu bylo vytvořit důstojné zázemí pro pracovníky údržby MČ s odpovídajícím zázemím hygienickým a relevantním technickým vybavením (garáže, dílny). Součástí objektu je sociální byt. Zásadním momentem řešení byla vzorová aplikace koncepce zásobování elektrickou energií a důsledné rozlišení částí budovy na vytápěné, temperované a nevytápěné podle účelu využití konkrétního prostoru a myšlenky správného hospodaření s dešťovými vodami (zelená střecha). Nová budova významně napomohla k vytvoření plnohodnotného veřejného prostoru a má významné mikroklimatické, hygienické ekologické, sociální i estetické funkce. Realizace projektu byla kompletně dokončena v roce 2021.
Hodnota projektu: 18 400 000 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2021
Lokace projektu: MČ Praha Lysolaje
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Opatření pro adaptaci budov
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 18 400 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: rozpočet HMP
Skutečné náklady: 18 400 000 Kč bez DPH

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln
horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov
Snížit energetickou náročnost Prahy
Podpořit adaptaci budov v Praze
Realizovat udržitelnou výstavbu

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Redukce hluku
Kvalita ovduší
Redukce CO2
Regulace mikroklimatu
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu