Home >> Databáze projektů

 Revitalizace jabloňového sadu Radiovka

Garant projektu: OCP MHMP
Popis projektu: Intenzivní jabloňový sad byl založen na přelomu 60. a 70. let na nízkých kmenných tvarech kvůli zajištění vysoké produkce ovoce. Po třiceti letech absence údržby celý sad zpustl, volné plochy mezi ovocnými stromy neprostupné zarostly a do plochy sadu bylo naneseno velké množství odpadu. Proběhlo odstranění starého oplocení, veškerého odpadu a většiny deformovaných dřevin, dale byly založeny luční porosty a byly realizovány výsadby, včetně opěrného systému u dřevin, které ho potřebují. V ploše sadu byla vybudována jednoduchá cestní síť. V roce 2023 probíhá údržba. Ovocný sad slouží k rodinné rekreaci, sportovnímu vyžití a pro svůj rovinatý terén i méně pohyblivým seniorům.
Fáze projektu: Projekt byl ukončen.
Lokace projektu: MČ Praha Satalice 47 ha
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Místní obyvatelé, děti


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 5 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – redukce hluku
RS – kvalita ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
KS – rekreační funkce
KS – estetická hodnota
DP – tvorba biotopu
Jiný přínos
Zvýšení ekologické hodnoty území
Oživení prostoru