Home >> Databáze projektů

  Revitalizace centrálního parku v Dubči

Garant projektu: MČ Praha Dubeč
Popis projektu: Revitalizace centrálního parku v Dubči navazuje na celkovou koncepci správy zeleně v městské části, zahrnující obnovu veřejných ploch včetně výsadby nových dřevin, obnovu historických cest včetně údržby a nové výsadby zeleně. Hlavním účelem projektu je postupné naplňování environmentálních požadavků v oblasti změny veřejného prostoru s ohledem na změny klimatických podmínek. Plánované výdaje – dendrologický průzkum dřevin, projekt revitalizace, zdravotní řezy a odstranění přestárlých poškozených dřevin, rozšíření zeleně výsadbou listnatých stromů, keřů a dalších rostlin, výměna mobiliáře, úprava cest na vodopropustné, revitalizace travních porostů.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Centrální park Dubeč Praha
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, AD3, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Návštěvníci parku


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným povrchem

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Kvalita vody
Redukce hluku
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)