Home >> Databáze projektů

  Revitalizace Branického náměstí

Garant projektu: MČ Praha 4
Popis projektu: Prostředky budou investovány do částí revitalizace Branického náměstí, které přímo souvisejí a adaptací na změnu klimatu ve městech a mitigací jejích důsledků, tedy výsadby dřevin, keřových skupin, travních porostů a nového vodního prvku s recirkulací vody pro zpříjemnění pobytu obyvatel (dětí) přilehlé blokové zástavby náměstí. Spolu s revitalizací stávajícího živičného povrchu náměstí a jeho proměnou v mlatové a dlážděné povrchy dojde k optimalizaci teplotních a vlhkostních poměrů náměstí. Nový mobiliář a úpravy v zeleni přispějí k estetice prostoru a jeho celkové přehlednosti a tím i bezpečnosti. Náklady na chod a správu vodního prvku a úklid náměstí budou hrazeny z provozního rozpočtu MČ Praha 4.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha 4 Branické náměstí 
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu 
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu, Opatření pro volnou (otevřenou) krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé a návštěvníci Branického náměstí a přilehlého okolí


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 10 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: 

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu
B.7.: Zlepšení propustnosti krajiny a její využitelnosti pro rekreaci

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Kvalita vody
Redukce hluku
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Optimalizace teplotních a vlhkostních poměrů náměstí
Přehlednost území
Bezpečnost území
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner