Home >> Databáze projektů

Revitalizace a výsadba zeleně okolo pietního místa – pomník Padlým v Nebušicích

Garant projektu: MČ Praha Nebušice
Popis projektu: V letech 2019 a 2020 MČ Praha Nebušice zrestaurovala sochu na náměstí Padlých v Nebušicích – Loučení vojína s rodinou a zrekonstruovali okolí sochy (nová dlažba). V roce 2021 úspěšně revitalizovali zeleň vč. výsadby nových trvalek.
Hodnota projektu: 18 000 000 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2021
Lokace projektu: MČ Praha Nebušice
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


pomník Padlým v Nebušicích, Praha Nebušice

zdroj MČ Praha Nebušice

Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 18 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: rozpočet HMP
Skutečné náklady: 18 000 000 Kč bez DPH

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
A.6.: Posilovat ekologickou stabilitu a regenerační schopnosti krajiny

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce hluku
Kvalita ovduší
Redukce CO2
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru