Home >> Databáze projektů

  Rekonstrukce vnitrobloku U Uranie

Garant projektu: MČ Praha 7
Popis projektu: Nefunkční vnitroblok původně s dětským hřištěm – bude provedena jeho obnova, dojde k přetrasování zahradních cest, instalaci sloupů veřejného osvětlení, zřízení koutku k posezení a malého dětského koutku s klouzačkou. Budou vysazeny nové stromy a keře spolu s květinami. Dále dojde k opravě pěší komunikace podél vnitrobloku.
Vnější vliv: nedostatek zhotovitelských kapacit na trhu
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ P7, č. parc. 633/1, kat území Holešovice
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, AD3, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy 7


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 14 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: Dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.2.: Brát ohled na adaptaci na klimatickou změnu v plánování a podkladových studiích
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
A.4.: Zajistit jednotný management péče o uliční zeleň a stromořadí
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným povrchem

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Kvalita vody
Redukce hluku
Kvalita ovzduší
regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)