Home >> Databáze projektů

  Rekonstrukce dětského hřiště U Jezera

Garant projektu: MČ Praha 13
Popis projektu: Na hřiště pro nejmenší děti byly umístěny herní prvky. Byly odstraněny zbytečně zpevněné plochy – asfalt a beton, kterým bylo hřiště pokryto, byl nahrazen vodopropustným kačírkem. Doplněn byl i nový mobiliář. V těsné blízkosti hřiště bylo vysázeno 7 vzrostlých javorů a byl založen pás nižších keřů tavolníků místo nepropustné dlažby. Výsledkem je nové hřiště, které s minimem zpevněných ploch a výsadbou dřevin bude mít pozitivní dopad na kvalitu životního prostředí obyvatel a zároveň eliminuje negativní dopad klimatické změny ve městě.
Fáze projektu: Projekt byl ukončen.
Lokace projektu: Řešené území představuje opotřebované dětské hřiště s množstvím zpevněných ploch, které se nachází v jižní části vnitrobloku při ul. U Jezera, Praha 13 na pozemku p. č. 2131/95 v k. ú. Stodůlky ve vlastnictví HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 a je ve správě zelně odboru životního prostředí, ÚMČ Praha 13
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu, Strategický plán MČ Praha 13
Související projekty: revitalizace zastaralých hřišť a souvisejících ploch veřejné zeleně ve správě odboru životního prostředí P13
Indikátory projektu: AD1, AD2, AD3, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 5 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace MHMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným
povrchem

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Redukce odtoku
Kvalita vody
Redukce hluku
Kvalita ovzduší
Regulace mimkroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická funkce
Jiný přínos
Zvýšení retenční funkce ve městě
Sportovní a herní funkce
Prostor pro hnízdění ptactva a úkryty pro další živočichy
Výrazné zvýšení kvality bydlení
Nárůst hodnoty nemovitostí

karta projektu (pdf)