Home >> Databáze projektů

  Realizace propustných povrchů v ulici Na Blanici – chodníky a dešťová zahrada v průlehu

Garant projektu: MČ Praha 22
Popis projektu: Cílem projektu je oprava chodníku a navazujícího příkopu, do kterého jsou svedeny okapy z přilehlých nemovitostí, přímo vybízí k realizaci dešťové zahrady. Vyspádovaný příkop charakteru dešťové zahrady bude přepadem zaústěn do vpustí dešťové kanalizace. Záměr zpracovává lokalitu, která nutně potřebuje rekonstrukci z estetického i funkčního hlediska. Zároveň je důležitým přínosem pro nakládání se srážkovými vodami přímo v místě spadu a má v lokálním měřítku inspirační a edukativní přesah. Provoz a údržba bude zajištěna městskou částí.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Ulice Na Blanici Praha 22
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD3
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Občané a návštěvníci hlavního města Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 1 400 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným povrchem

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce povodňového rizika
Kvalita vody
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí

karta projektu (pdf)