Home >> Databáze projektů

  Realizace propustných povrchů v ulici Na Blanici – chodníky a dešťová zahrada v průlehu

Garant projektu: MČ Praha 22
Popis projektu: Cílem projektu je oprava chodníku a navazujícího příkopu, do kterého jsou svedeny okapy z přilehlých nemovitostí, přímo vybízí k realizaci dešťové zahrady. Vyspádovaný příkop charakteru dešťové zahrady bude přepadem zaústěn do vpustí dešťové kanalizace. Záměr zpracovává lokalitu, která nutně potřebuje rekonstrukci z estetického i funkčního hlediska. Zároveň je důležitým přínosem pro nakládání se srážkovými vodami přímo v místě spadu a má v lokálním měřítku inspirační a edukativní přesah. Provoz a údržba bude zajištěna městskou částí.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Ulice Na Blanici Praha 22
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD3
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Občané a návštěvníci hlavního města Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 1 400 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným povrchem

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce povodňového rizika
Kvalita vody
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru