Home >> Databáze projektů

  Promenáda Rokytka

Garant projektu: MČ Praha 8
Popis projektu: Řešené území podél toku Rokytky je intenzivně každodenně využívané veřejné prostranství s převahou zeleně; důležitá páteřní linie systému zelené infrastruktury Prahy regionálního až nadregionální významu. Cílem projektu je návrat břehového života, který v minulosti vymizel v důsledku regulace toku, a obnova původních ekosystémů. Předmětem dotace bude pořízení projektové a stavební dokumentace.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Rokytka, Praha 8
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD14, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé a návštěvníci daného území


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 5 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: Dotace z rozpočtu MHMP

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu
B.5.: Pokračování v integrované revitalizaci údolních niv, vodních tolů a ploch
B.7.: Zlepšení propustnosti krajiny a její využitelnosti pro rekreaci

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Kvalita vody
Eroze půdy
Regulace mikroklimatu
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu
Návrat břehového života
Obnova původních ekosystémů

karta projektu (pdf)
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner