Home >> Databáze projektů

  Přeložka Šestajovického potoka a otevřená retenční nádrž

Garant projektu: MČ Praha Čakovice
Popis projektu: S ohledem na plánovanou rekonstrukci ul. Šlechtitelská a omezené kapacitě zatrubněné části potoka od ulice Šlechtitelská k vyústění je uvažováno s retencí s regulovaným odtokem, která bude provedena terénními úpravami s vybudováním objektu pro regulaci odtoku a bezpečnostního přelivu. Retenční nádrž je uvažována jako otevřená
na pozemcích parc. č. 910, 911 a 1301/1 tak, aby mohla být zakomponována v rámci parkové úpravy.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha – Čakovice
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD15, AD1, AD2, AD3, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 7 900 000 Kč bez DPH
Zdroj financování:

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným povrchem

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce povodňového rizika
Kvalita vody
Redukce hluku
Kvalita ovduší
Eroze půdy
Redukce CO2
Regulace mikroklimatu
Opylení
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)