Home >> Projekty: Mapa – popis projektů >> Projekty: Mapa – lokalizace projektů

Výsadba zeleného pásu v ul. Čs. armády, Praha 6

Garant projektu: MČ Praha 6
Popis projektu: Cílem projektu bylo obměnit výsadby za vhodnější druh, který by v mobilních nádobách lépe prosperoval a stromořadí tak vytvořilo zelený pás, jež by alespoň částečně eliminoval negativní dopad frekventované dopravy. Výsadby realizovat do nových – pro tyto účely vhodných – dřevěných mobilních nádob. Pro zvýšení „zeleného“ efektu a rovněž pro zvýšení dopravní bezpečnosti (znemožnění přecházení frekventované ulice Čs. armády kdekoliv, tedy i mimo vyhrazené přechody) budou mobilní nádoby se stromy propojeny menšími (nižšími) nádobami s výsadbami směsí kvetoucích trvalek. Po úpravě došlo k vytvoření kontinuálního pásu, ve kterém se střídají stromy ve vyšších nádobách a trvalky v nižších nádobách.
Hodnota projektu: 2 184 499,70 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2021
Lokace projektu: MČ Praha 6, ulice Čs. armády
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření:
Opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva
Cílová skupina: Veřejnost

Harmonogram
Předpoklad realizace: 2020
Ukončení realizace: 2021

Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 2 184 499,70 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace MHMP
Skutečné náklady: 2 184 499,70 Kč bez DPH

Specifický cíl
Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
A.7.: Využít technologické a ekosystémové postupy pro snižování akumulace slunečního záření v zastavěném území

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – redukce hluku
RS – kvalita ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
KS – rekreační funkce
KS – estetická hodnota
DP – tvorba biotopu
Jiný přínos
Zvýšení ekologické hodnoty území
Oživení prostoru

karta projektu (pdf)
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner