Home >> Databáze projektů

Rozšíření stávajícího biokoridoru podél Vinořského potoka, Praha – Kbely, Praha – Satalice

Garant projektu: Odbor ochrany prostředí MHMP
Popis projektu: Cílem projektu bylo rozšíření stávajícího prvku ÚSES – biokoridoru podél Vinořského potoka.
Hodnota projektu: 2 000 000 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2020
Lokace projektu: MČ Kbely, Satalice
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro volnou (otevřenou) krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé přilehlých MČ


zdroj OCP MHMP

Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: rozpočet HMP
Skutečné náklady: 2 000 000 Kč bez DPH

Specifický cíl
Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
A.6.: Posilovat ekologickou stabilitu a regenerační schopnosti krajiny
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu
B.5.: Pokračování v integrované revitalizaci údolních niv, vodních toků a ploch
B.7.: Zlepšení propustnosti krajiny a její využitelnosti pro rekreaci

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – regulace mikroklimatu
RS – regulace odtoku
RS – kvalita vody
RS – redukce hluku
RS – kvalita ovzduší
KS – rekreační funkce
KS – estetická hodnota
Jiný přínos
Podpora biodiverzity
Oživení prostoru
Zvýšení ekologické hodnoty území

karta projektu (pdf)
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner