Home >> Projekty: Mapa – popis projektů >> Projekty: Mapa – lokalizace projektů

Revitalizace předpolí Obory Hvězda, Praha 6

Garant projektu: MČ Praha 6
Popis projektu: Cílem projektu bylo zkvalitnění prostoru nacházejícího se před vlastní Oborou Hvězda (předpolí) a jeho odclonění od dopravního ruchu komunikace Ankarská a K vypichu výsadbou aleje stromů. Zkvalitnění spočívá zejména v ozelenění – tedy provedení výsadby 23 ks stromů javor mléč (Acer platanoides) podél ulice Ankarská a K Vypichu a dále v opravě vyšlapané cesty do podoby mlatové stezky pro pěší.
Hodnota projektu: 500 000 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2021
Lokace projektu: MČ Praha 6, předpolí Obory Hvězda
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Všichni obyvatelé MČ Praha 6 a všichni uživatelé Obory Hvězda


foto archiv MHMP

Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH
Skutečné náklady: 500 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: MČ Praha 6, dotace MHMP

Specifický cíl
Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným povrchem

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – regulace odtoku
RS – redukce hluku
RS – kvalita ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
KS – estetická hodnota
KS – rekreační funkce
DP – tvorba biotopu
Jiný přínos
Zvýšení ekologické hodnoty území
Oživení prostoru

karta projektu (pdf)
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner