Home >> Projekty: Mapa – popis projektů >> Projekty: Mapa – lokalizace projektů

Realizace drenážních staveb – swalů, Praha 12

Garant projektu: MČ Praha 12
Popis projektu: Na vybraných plochách veřejné zeleně ve správě MČ Praha 12 bylo snahou realizovat drobné drenážní stavby – swale, jejichž účelem je zadržet vodu v zeleni tak, aby samovolně nestékala např. při deštích na chodníky a neodtékala bez užitku do kanalizace či aby nedocházelo k zaplavování ploch, které nejsou s ohledem na svůj povrchu schopny vodu zasakovat.
Hodnota projektu: 300 000 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2021
Lokace projektu: Území MČ Praha 12
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy 12


zdroj MČ Praha 12

Harmonogram
Předpoklad realizace: 2020
Ukončení realizace: 2021

Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 300 000 Kč bez DPH
Investiční náklady (pořízení): 300 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: Rozpočet městské části Prahy 12, MHMP
Skutečné náklady: 300 000 Kč bez DPH

Specifický cíl
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – regulace odtoku
RS – redukce povodňového rizika
RS – kvalita vody
Jiný přínos
Finanční úspora

karta projektu (pdf)
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner