Home >> Databáze projektů

 Podpora implementace akumulace dešťových vod

Garant projektu: MČ Praha Suchdol
Popis projektu: Cílem podpory implementace akumulace dešťových vod je příprava projektových žádostí z dotačního titulu SFŽP „Dešťovka“ a po jejich realizaci omezení rychlého odtoku dešťových vod ze střech a zpevněných ploch nemovitostí po komunikacích do potoků a řeky a nebo do systému splaškové kanalizace. Stavební realizace těchto projektů je z
 ca 1/3 nákladů hrazena z dotačního titulu SFŽP „Dešťovka“.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha Suchdol
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD15
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 850 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a
dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce povodňového rizika
Kvalita vody

karta projektu (pdf)