Home >> Databáze projektů

  Podpora cyklistické prostupnosti a dopravního zklidnění Klánovic

Garant projektu: MČ Praha Čakovice
Popis projektu: V Klánovicích jsou v tuto chvíli různé dopravní režimy, systém jednosměrek není příznivý pro cyklisty, vznikající zácpy v centru MČ při ranní špičce vytvářejí zpoždění BUS při cestě na vlakové nádraží. To demotivuje občany k cestování MHD a vytváří zbytečné tlaky na kapacitu komunikací pro vozidla v pohybu i v klidu.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha – Čakovice
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, AD3, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 900 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: 

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo
polopropustným povrchem

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Jiný přínos
Podpora cestování MHD
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)