Home >> Databáze projektů

  Podpora cyklistické prostupnosti a dopravního zklidnění Klánovic

Garant projektu: MČ Praha Čakovice
Popis projektu: V Klánovicích jsou v tuto chvíli různé dopravní režimy, systém jednosměrek není příznivý pro cyklisty, vznikající zácpy v centru MČ při ranní špičce vytvářejí zpoždění BUS při cestě na vlakové nádraží. To demotivuje občany k cestování MHD a vytváří zbytečné tlaky na kapacitu komunikací pro vozidla v pohybu i v klidu.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha – Čakovice
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, AD3, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 900 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: 

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo
polopropustným povrchem

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Jiný přínos
Podpora cestování MHD
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru