Home >> Implementační plán 2018 – 2019 >> Opatření pro otevřenou (volnou) krajinu >> Projekty pro otevřenou (volnou) krajinu

Dívčí hrady – připravovaný krajinářský park

Další >>

Cíl projektu a základní charakteristika

Revitalizace zemědělsky užívané krajiny (ekoligicky stabilní a rekreačně využitelné)
Dílčí cíle – vegetační úpravy, zpřístupnění plochy

Uplatnění vůči dopadům změny klimatu
1) Vlny horka a tepelná ostrov města
2) Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
4) Sucho

Cílová skupina
Veřejnost

Oddůvodnění projektu
Vytvoření krajinářského parku umožní ochlazování a zlepší provětrávání daného území, zlepší retenci srážkových vod a umožní jejich využití pro potřeby vegetace v období sucha.

Vazba projektu na strategické dokumenty
Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu

Vazba na cíle adaptační strategie
a) Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
b) Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy

Návaznost na opatření
Opatření pro otevřenou (volnou) krajinu – Návrh projektů

Synergie
Snížení povrchového odtoku, snížení prašnosti, snížení množství chemických látek (hnojiva, postřiky atd.) jako důsledek přeměny na extenzivní louky s rozptýlenou zelení

Specifikace
Zatravnění 62 ha orné půdy (realizace 2017), výsadba 559 soliterních stromů, 29 600 lesních sazenic (realizace 2017/2018), 2 nové mlatové cesty (realizace 2019-2020) na zpřístupnění plochy.

Realizační tým

Projektový manažer MHMP OCP: RNDr. Štěpán Kyjovský; 737213259; stepan.kyjovsky@praha.eu

Řešitel 1: Ing. Dan Frantík; vedoucí oddělení péče o zeleň, garant; +420 236 005 804; dan.frantik@praha.eu; OCP MHMP  

Řešitel 2: Ústav informatiky AVČR

Harmonogram

Příprava PZ: 2017
Příprava ZD a usnesení RHMP (ZHMP): Usnesení RHMP č. 1650 ze dne 26.6.2018

Implementace: 2018

Vyhodnocení projektu: 2020

Výstupy projektu

Počty stromů, zatravnění

Financování

Předpokládaná hodnota projektu (bez DPH): 25 mil. Kč
Rozpočet 2019 – odd. XII
Investiční náklady (nákup): dosavadní: 6,5 mil. Kč;  
budoucí: cca 15 mil. Kč (cesty, mobiliář, herní prvky atd.)
Provozní náklady (servis, podpora): prvních 5 let cca 300 000 Kč (údržba lesních výsadeb, zálivka soliter), pak cca 50 000 Kč.

Zdroj financování: OCP MHMP

Schválil – MHMP OCP: Garant projektu