Home >> Databáze projektů

  Park Jezerka

Garant projektu: MČ Praha 4
Popis projektu: Investiční akce spočívá v revitalizaci nefunkčního vodního prvku (jezírka) a drobné vodoteče (potůčku) nad ním za účelem optimalizace hospodaření se srážkovou a podzemní vodou k posílení vodní bilance vodního prvku jako středoboku parku Jezerka v souvislosti s jeho zamýšlenou celkovou revitalizací. Revitalizovaná vodní prvky umožní nyní vyloučené sportovně-rekreační aktivity návštěvníků (dětí) a zároveň kromě estetické funkce i zchlazení bezprostředního okolí vodní plochy jako místa lákajícího k odpočinku a relaxaci obyvatel (předpoklad stovky návštěvníků denně). Provozní výdaje na správu vodního prvku a úklid okolí budou hrazeny z běžných výdajů v rámci příslušné kapitoly rozpočtu MČ Praha 4 (náklady do 10 tis. Kč měsíčně). Vodní prvek bude mít ve správě příslušný správce oblasti MČ Prahy 4 pro oblast Braníka, po dokončení revitalizace celého parku je předpoklad využití služeb externího správce.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha 4, Braník
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu, 
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu, Opatření pro volnou (otevřenou) krajinu 
Cílová skupina: Obyvatelé a návštěvníci parku a přilehlého okolí


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 8 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: 

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
A.6.: Posilovat ekologickou stabilitu a regenerační schopnosti krajiny
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu
B.5.: Pokračování v integrované revitalizaci údolních niv, vodních tolů a ploch
B.7.: Zlepšení propustnosti krajiny a její využitelnosti pro rekreaci

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce povodňového rizika
Kvalita vody
Redukce hluku
Kvalita ovzduší
Eroze půdy
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Optimalizace hospodaření s dešťovou a podzemní vodou
Sportovně-rekreační aktivity
Posílení vodní bilance vodního toku
Ochlazení prostoru
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner