Home >> Databáze projektů

  Obnova lesoparku Belveder

Garant projektu: MČ Praha Zbraslav
Popis projektu: V roce 2016 byl dokončen projekt revitalizace lesoparku Belveder, který zahrnoval především úpravu stávajících cest a odpočinkových zón pro návštěvníky. Pro zlepšování kvality stávajícího prostředí v lesoparku pro zvýšení ekologické hodnoty prostoru je nutné provádět výsadbu a údržbu stávajících dřevin včetně zajištění retence dešťových vod v území a úprava pramenišť.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha Zbraslav
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD15, AD2, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 2 900 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce povodňového rizika
Kvalita vody
Redukce hluku
Kvalita ovduší
Redukce CO2
Regulace mikroklimatu
Opylení
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)