Home >> Databáze projektů

 Koncepce výstavby a zeleně Třeboradické korzo

Garant projektu: MČ Praha Čakovice
Popis projektu: Třeboradické korzo je projekt městské části, který spojuje Čakovice a Třeboradice, jedná se korzo, které je zaplněno různými fitness prvky, odpočinkovými místy propojenými s veřejnou zelení. Nyní chystáme studii na další část tohoto korza – studii na uspořádání prostoru a návrh zeleně, kterou se chystáme následně realizovat.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha – Čakovice, pozemek parc. č. 1280/1, k.ú. Čakovice
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 6 500 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – redukce hluku
RS – kvalita ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
KS – rekreační funkce
KS – estetická hodnota
DP – tvorba biotopu
Jiný přínos
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru