Home >> Databáze projektů

Komunitní kompostárna Horní Počernice – strojní vybavení

Garant projektu: MČ Praha 20
Popis projektu: Cílem projektu je nákup drtiče/mísiče pro zpracování biologicky rozložitelného odpadu na komunitní kompostárně v Horních Počernicích. V této kompostárně probíhá zpracování odpadu od občanů Hlavního města Prahy z místního sběrného dvora.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Komunitní kompostárna Horní Počernice
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD8
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Občané hlavního města Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 3 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace MHMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.5.: Vytvářet podmínky pro rozvoj příměstského a městského zemědělství jako adaptační opatření

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Kvalita ovzduší
Regulace mimkroklimatu
Produkce biomasy
Produkce dřeva
Produkce plodin
Jiný přínos
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)