Home >> Databáze projektů

Komunitní kompostárna Horní Počernice – strojní vybavení

Garant projektu: MČ Praha 20
Popis projektu: Cílem projektu je nákup drtiče/mísiče pro zpracování biologicky rozložitelného odpadu na komunitní kompostárně v Horních Počernicích. V této kompostárně probíhá zpracování odpadu od občanů Hlavního města Prahy z místního sběrného dvora.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Komunitní kompostárna Horní Počernice
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD8
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Občané hlavního města Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 3 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace MHMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.5.: Vytvářet podmínky pro rozvoj příměstského a městského zemědělství jako adaptační opatření

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Kvalita ovzduší
Regulace mimkroklimatu
Produkce biomasy
Produkce dřeva
Produkce plodin
Jiný přínos
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru