Home >> Databáze projektů

  Instalace mlžítek na pozemcích městské části

Garant projektu: MČ Praha Dolní Počernice
Popis projektu: Cílem projektu je instalace mlžítek na pozemcích MČ Praha Dolní Počernice. Při vysokých teplotách vzduchu budou mlžítka přispívat k osvěžení, zvlhčení a ochlazení okolního prostředí.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Parc.č. 1570/1, par.č 386, parč.756/1
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé a návštěvníci Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 200 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.7.: Využít technologické a ekosystémové postupy pro snižování akumulace slunečního záření v zastavěném území
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Rekreační funkce
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Jiný přínos
Osvěžení
Zvlhčení
Ochlazení okolního prostředí
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)